Zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor pilates

Autorizovaná podnikající fyzická osoba Kateřina Vaňková, Zelenky Hajského 1854/8, 130 00 Praha 3 (číslo autorizace: MSMT-28983/2015 s autorizací udělenou dne 6. 12. 2016 pod spisovou značkou MSMT-28983/2015).
nabízí realizaci a absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor pilates (kód profesní kvalifikace: 74-003-H) podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve zdění zákona č. 53/2012 Sb.).


Termín a místo konání příští zkoušky

31.1.2020, 9:00 - 13:00, maximálně 3 účastníci
20.3.2020, 9:00 - 13:00, maximálně 3 účastníci

Pohybové studio K6, Zelenky-Hajského 8, 130 00 - Praha 3


Zkouška z profesní kvalifikace je ověření znalostí, dovedností a způsobilosti fyzické osoby vykonávat řádně soubor pracovních činností podle hodnotícího standardu kvalifikace pro povolání Instruktor Body and Mind.

Průběh kvalifikační zkoušky je popsán na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-553-Instruktor_pilates, na kterých se dozvíte, jaké znalosti a dovednosti jsou pro úspěšné vykonání zkoušky potřebné.

V průběhu zkoušky musí uchazeč prokázat všechny znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon dané kvalifikace. Zkouška je zejména praktická, zahrnuje také ústní a písemné ověření znalostí.

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí. Před vlastním zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svou totožnost průkazem totožnosti (pokud uchazeč průkaz nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn). Zkouška je veřejná.

Uchazeč u zkoušky uspěje, jestliže splní požadavky stanovené hodnoticím standardem a získá Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je státem uznávané dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Cena zkoušky

Cena zkoušky je 2 400,- Kč


Termín konání příští zkoušky

31.1.2020 - Závěrečné zkoušky

20.3.2020 - Závěrečné zkouškyKe stažení

Ceník cvičení

Zajímá Vás kolik cvičení u nás stojí? Prohlédněte si ceník cvičení Pilates.

Kde cvičíme?

Cvičení probíhá v Pohybovém studiu K6 na Praze 3, kousek od křižovatky Ohrada (ulice Zelenky-Hajského 8). Více informací naleznete v kontaktech.

Pilates centrum >> Instruktorská škola Pilates centrum >> Zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor pilates